Vzdelávanie

 
Programy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Aktualizačné vzdelávanie:

Moderné nástroje v psychologickej diagnostike detí a mládeže: 

cieľová skupina: odborní zamestnanci CPPPaP
 
platnosť: 05/2020 - 04/2022
 

Adaptačné vzdelávanie:

Adaptačné vzdelávanie pre začínajúcich odborných zamestnancov:

cieľová skupina: začínajúci odborní zamestnanci CPPPaP

platnosť: 09/2020 - 07/2021

Aktualizačné vzdelávanie:

Vybrané problémy výchovného poradenstva v základných a stredných školách

 

cieľová skupina: výchovní a kariéroví poradcovia ZŠ a SŠ 

platnosť: 10/2020 - 10/2022 
 

zProgramy a vzdelávania, ktorých poskytovateľom je CPPPaP v Komárne, v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk