Súčasná situácia je náročná pre všetkých rodičov, deti, žiakov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Aktuálny spôsob práce dáva priestor na zvýšený individuálny prístup pre každého žiaka, ale zároveň kladie zvýšené nároky pre sociálnu izoláciu a nedostatok osobných kontaktov.

Odborní    zamestnanci  CPPPaP Komárno sú tu aj teraz pre vás. Poskytujeme odbornú starostlivosť a odborné služby, t.j. poradenstvo, diagnostiku, reedukáciu, terapiu, krízovú intervenciu, konzíliá, supervíziu, kariérové poradenstvo a metodicko – odborné činnosti - dištančnou formou: telefonicky, mailom, online.

Ponúkame pre školy a školské zariadenia:

 • Individuálne online konzultácie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení – riešenie aktuálnych problémov (učenie, správanie, formy spolupráce a pod.).
 • Skupinové online stretnutia pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení – aktuálne ťažkosti vyplývajúce zo súčasnej situácie.
 • Metodicko – odborné poradenstvo, odborno – metodické materiály pre činnosť odborných zamestnancov so žiakmi v čase pandémie i akékoľvek témy, ktoré pri svojej práci potrebujete.
 • Online stretnutia pre riaditeľky materských škôl zamerané na povinné predprimárne vzdelávanie v súlade so Zákonom 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Online stretnutia so skupinami žiakov zamerané na zvládanie stresu, traumatizujúcich situácií zo sociálnej izolácie a dlhodobého pobytu doma.
 • Individuálne a korekčné online stretnutia s deťmi a žiakmi .
 • Online kariérové poradenstvo – individuálne, skupinové, informačná činnosť.
 • Podpora rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov pri osobnom zvládaní pandémie.

Ponúkame pre rodičov:

 • Online poradenstvo v súvislosti s ťažkosťami v učení, správaní, zvládanie záťažových situácií v sociálnej izolácii, riešenie individuálnych problémov podľa potreby každého klienta.
 • Individuálne a korekčné stretnutia s deťmi a žiakmi.
 • Vedenie rodiča pri práci s dieťaťom, poskytnutie reflexie, orientácia v danej situácii, využívanie kompenzačných mechanizmov, optimalizácia denného režimu a štruktúry v živote.
 • Poskytnutie reedukačných materiálov pre deti a rodičov.

 

V prípade záujmu o odbornú starostlivosť a odborné služby nás kontaktujte na tel. čísle 035/7731 408 alebo mailom sekretariat@cpppap-komarno.sk

 

 

Prajem Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších náročných dní!

OZNAM

vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii bude

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Komárne

od 11.01.2021 do 22.01.2021

pre verejnosť UZATVORENÉ

RUŠIA SA VŠETKY PLÁNOVANÉ ODBORNÉ ČINNOSTI REALIZOVANÉ PREZENČNOU FORMOU

(odborné vyšetrenia, konzultácie, individuálne i skupinové aktivity)

Odborní zamestnanci CPPPaP budú naďalej poskytovať odborné služby dištančnou formou – v prípade potreby kontaktujte, prosím, odborných zamestnancoch CPPPaP formou:

telefonickej alebo elektronickej komunikácie – kontakty:

telefonický kontakt: 035/7731408

e-mail: sekretariat@cpppap-komarno.sk

e-mailové kontakty na odborných zamestnancov v tvare: meno.priezvisko@cpppap-komarno.sk

Ďakujeme za porozumenie.

OZNAM PRE VEREJNOSŤ

pre rodičov, zákonných zástupcov, klientov, školy v pôsobnosti CPPPaP v Komárne, pedagogických a odborných zamestnancov

 

Prevádzka Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na školský rok 2020/2021

 • Prijímame len objednaných klientov v presne dohodnutom termíne a čase.
 • Termín na vyšetrenie je potrebné dohodnúť telefonicky na čísle 035/77 31 408 alebo elektronicky na mailovej adrese sekretariat@cpppap-komarno.sk.
 • Vstup do poradenského zariadenia je možný len s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál). Odporúčame  priniesť si vlastné písacie potreby.
 • Pri vstupe je nevyhnutná dezinfekcia rúk a odstupy medzi osobami v zariadení minimálne 2 metre. Pri vchode do centra je umiestnený stojan s dezinfekciou, ktorú  je klient a sprevádzajúca osoba povinná aplikovať si na ruky.
 • Následne si odborný zamestnanec odvádza klienta/dieťa do určenej vyšetrovacej miestnosti, kde realizuje diagnostické vyšetrenie.
 • Rodič/zákonný zástupca klienta/dieťaťa opúšťa priestory zariadenia a dieťa si vyzdvihne v dohodnutom čase.
 • Výsledky vyšetrenia je možné konzultovať telefonicky alebo osobne vo vopred dohodnutom termíne.
 • Do priestorov centra nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

 

 

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA, riaditeľka

Rodičovstvo v čase koronavírusu

Aktuálna situácia nás pripravila o každodennú rutinu - pracovnú, rodinnú, spoločenskú. Náročná situácia si vyžaduje vytvorenie novej štruktúry a zavedenie novej rutiny. Niekoľko užitočných tipov nájdete  TU

 

Rady k online bezpečnosti počas dištančného vzdelávania uvádzame TU

Vitajte!

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom hlavne v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytujeme služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických a odborných zamestnancov škôl a výchovných zariadení.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme na národnostne zmiešanom území a v okrese Komárno je veľa škôl a zariadení s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským, aj naši odborní zamestnanci hovoria po maďarsky.

Odborní zamestnanci CPPPaP  sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Oceníme Vašu dôveru, pozorne Vás vypočujeme a budeme Vás sprevádzať pri hľadaní riešenia vhodného práve pre Vás!

Termín návštevy je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na telefónnych číslach, e-mailom alebo osobne na uvedenej adrese.

Ďakujeme za dôveru!

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ (Matka Tereza)

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Pevnostný rad 14
Komárno
945 01
035/7731408
035/7732663
sekretariat@cpppap-komarno.sk